Reklamačný protokol

Reklamačný protokol

 

Prosím zašlite nám tento vyplnený reklamačný protokol spolu s reklamovaným tovarom na adresu:

AW Design s.r.o.
Martina Benku 2
080 01 Prešov

Predávajúci

Kupujúci

Meno: AW Design s.r.o.

MENO:

Ulica: Martina Benku 2

Ulica:

Mesto/PSČ: Prešov 080 01

Mesto/PSČ

IČO: 51036240

IČO:

e-mail: info@awdesign.sk

e-mail:

Telefón: 0905 185 010

Telefón:

 

Číslo faktúry:

 

Dátum kúpy:

Názov  výrobku:

 

Kód výrobku:

 

 

Viditeľné poškodenie obalu   ÁNO/NIE

 

 

Popis závady:

 

 

 

 

 

 

V ......................................... dňa.................................... podpis ...................................................

 Vyjadrenie predávajúceho (vyplní AW Design s.r.o.):

Reklamácia   BOLA – NEBOLA   opodstatnená   (nehodiace sa preškrtnite)

Návrh riešenia

Dátum vybavenia:

Meno a kontakt na vybavujúceho: